« Engaging with Entrance | Main | Songkran 2017 »
Sunday
May142017

ทำไมการทำงานกับเด็กและครอบครัวถึงสำคัญ

เนื่องจากครอบครัวเป็นขุมพลังที่สำคัญที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐาน การให้ความรักแก่เด็ก การทำงานกับเด็กและครอบครัวจึงมีความสำคัญมาก

วัยเด็กเป็นเวลาของการเล่นและเรียนรู้  ปัจจุบันการขาดวินัยกำลังเป็นปัญหาสำคัญในเด็กไทย และส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ การฝึกวินัยในเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากคนในครอบครัว มีความตั้งใจจริงเพราะสิ่งนี้จะทำให้ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กอย่างแน่นอน

ปัจจุบันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งกับเด็กและครอบครัว ความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ยาเสพติด dการใช้ความรุนแรง การข่มขืน การทำร้ายกันและทารุณ ผู้ที่ทำงานกับเด็กในฐานะครู ผู้ให้คำปรึกษา/บำบัดรักษาเด็ก ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  เด็กและครอบครัว เติบโตมาอย่างขาดระเบียบวินัย การอบรมสั่งสอน ซึ่งอาจเป็นเพราะครอบครัวยากจน สภาพแวดล้อมไม่ดี พ่อแม่มีการศึกษาน้อย ไม่มีเวลาอบรมลูก หรือแม้กระทั่ง เด็กที่มาจาก ครอบครัวร่ำรวย พ่อแม่มีการศึกษาสูง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือเด็กและครอบครัว เพื่อช่วยสร้างและวางรากฐานที่ดี ให้กับเด็กและครอบครัว เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่รับสิ่งต่างๆเข้าไปได้ง่าย เราสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดี ให้กับเด็ก เมื่อเขายังวัยเยาว์อยู่ได้  ดังในพระคัมภีร์ สุภาษิต 22:6 กล่าวว่า

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป  เพราะเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว  เขาจะไม่พรากจากทางนั้น 

ผู้ที่ทำงานกับเด็กมีส่วนช่วยครอบครัวมาก เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการปลูกฝัง/สร้างวินัย การให้ความรัก และเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นการทำงานกับเด็กและครอบครัวจึงสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความรัก กับเด็กอย่างสม่ำเสมอ

เราช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเด็กได้อย่างไร

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะความสัมพันธ์เป็นที่พื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเยียวยา ร่างกายและจิตใจ เพราะหากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็ยากที่จะช่วยเด็กได้ การมีความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เด็กรู้ว่าเราทำสิ่งต่างๆลงไปด้วยความรัก ดังนั้นแม้เราจะติ ดุ เข้มงวด หรือตั้งกฎเกณฑ์ที่ลูกไม่ชอบก็ตาม เด็กจะพยายามทำจนสำเร็จ โดยให้แสดงความรักกับเด็กและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ  แสดงความสนใจต่อตัวเขา มีเวลาให้เด็กและครอบครัว

ครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร

การยอมรับนับถือในตัวเด็ก โดยการที่ให้ความรักและความอบอุ่น ให้เวลา  ให้โอกาสเด็กตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องเองบ้าง อย่ารีบร้อนตัดสินความคิดของเด็กหรือการกระทำของเด็ก ให้รางวัลหรือคำชมเชยกับเด็กบ้างเมื่อเขาทำดี  ฝึกวินัยตั้งแต่เยาว์วัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างอุปนิสัย และบุคลิกที่ดีให้แก่เด็ก ทั้งจะนำไปสู่ชีวิตที่ดี มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ ในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 

#DayofFamilies

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>